คำนิยามของการขายฟลีท
 

การขายฟลีทคือการให้ส่วนลดพิเศษสำหรับการซื้อรถยนต์ตั้งแต่ 2 คันขึ้นไป ซึ่งสามารถแบ่งประเภทกลุ่มลูกค้าการขาย ฟลีท ดังต่อไปนี้

1. กลุ่มลูกค้าประเภทกิจการเจ้าของคนเดียวที่มีใบทะเบียนการค้า ห้างหุ้นส่วน บริษัทจำกัด นิติบุคคลอื่น หรือกลุ่มบริษัทมหาชน

2. กลุ่มลูกค้าที่ประกอบธุรกิจรถแท็กซี่ หรือรถบริการเพื่อสาธารณะ (Taxi) กลุ่มป้ายทะเบียนสีเหลือง

3. กลุ่มลูกค้าที่ประกอบธุรกิจรถเช่าต่างๆ (Rental/ Leasing Fleet) กลุ่มป้ายทะเบียนสีเขียว

4. กลุ่มลูกค้าประเภทองค์กรของรัฐบาลและรัฐวิสาหกิจหรือรัฐบาลถือหุ้นอยู่ (Government Fleet)

5. กลุ่มลูกค้า VIP (Leader Opinion) หมายถึงการขายรถให้กับบุคคลที่มีบทบาทและตำแหน่งหน้าที่ในการงานที่สามารถเป็นที่โน้มน้าวบุคคลในท้องที่ดังกล่าว ให้ซื้อรถตามบุคคลเหล่านั้น หรือเป็นบุคคลที่มีบทบาทในการตัดสินใจเลือกซื้อรถยนต์นิสสัน

6. กลุ่มบุคคลหรือนิติบุคคล ที่มีการทำสัญญากับนิติบุคคลหรือหน่วยงานของรัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ โดยจะต้องซื้อรถไปใช้งานดังกล่าวในช่วงที่สัญญายังไม่หมดอายุ

7. กลุ่มพนักงานที่สังกัดในหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่ง ที่มีความประสงค์จะซื้อรถรวมกันในช่วงระยะเวลาใดเวลาหนึ่ง โดยเพื่อใช้ภายในองค์กรที่ตนเองปฏิบัติงานอยู่ แต่จะต้องจดทะเบียนในชื่อตนเองเท่านั้น

โดยมีทีมงานขายแบบองค์กร (Nissan Fleet Sales) ที่จะให้คำปรึกษาและตอบปัญหา ด้านการจำหน่ายราคาฟลีท, บริการหลังการขาย , ที่ได้มาตรฐาน เพื่อเสริมสร้างความมั่นใจในการเลือกใช้รถยนต์ ที่ดีจาก นิสสัน เพื่อความสำเร็จทางด้านธุรกิจของท่านต่อไป